Bakgrund

skog

Inledning

Efterfrågan på fritidshus i Norrköpings närhet var stor i slutet på 50-talet och början på 60-talet, vilket gjorde att HSB började intressera sig för ett lämpligt område. Förhandlingar inleddes med Lösings Häradsallmänning, som ägde mark på Bråvikens norra sida. Resultatet blev området på Kungsskogen högt över Bråviken.  Det började exploateras i början på 1960-talet för sommarstugubebyggelse med enbart hus från HSB:s egen tillverkare av småhus Borohus i Landsbro. Förutsättningen för att få köpa och bebygga tomterna på området av HSB, var att de byggdes med hus från HSB ägda Boro fritidshus. Olika entreprenörer svarade för avstyckning, anläggande av vägar och vatten mm. De flesta husen byggdes upp av en byggentreprenör, men några fastighetsägare valde att bygga i egen regi.

Köpekontrakt

 Ett köpekontrakt upprättades mellan HSB och Lösings Häradsallmänning troligen i slutet av 1950-talet eller början av 1960-talet vid köp av området för fastigheterna Kolmården 1:183-1:226 i Kolmårdens kommun. I ett utdrag ur köpekontraktet, framgår det att köparna medgivs rätt att för all framtid anlägga, utnyttja, underhålla och förnya:

  • Två gångvägar över stamfastigheten Kolmården 1:1 till allmän väg nr 903 och till den söder därom belägna stranden av Bråviken
  • Båtbryggor, badplatser och badhytter å nämnda strand
  • Erforderliga vägar och allmänna platser inom stamfastigheten Kolmården 1:1
  • Erforderliga ledningar för elenergi, vatten och avlopp samt därtill hörande distributionsanordningar och branddamm inom Kolmården 1:1.
  • Kontraktet i sin helhet borde finnas hos HSB:s Riksförbund.
  • Byggstart

De första fastigheterna, vägarna och vattnet var färdiga 1964 efter beslut i Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsföreningars Riksförbund u p a den 29 maj och 4 juli 1964, då enbart som sommarbostäder. I början fanns enbart sommarvattenledning på området och det var förbjudet att ansluta respektive fastighet till systemet. De tappställen som fanns strategiskt placerade inom området stängdes av vintertid, då ledningarna ej låg på frostfritt djup. Från början bodde från HSB i Norrköping, både chefen Kurt Lindberg och kamrer Sven Kjellstrand på området.

Första styrelsen

En interimsstyrelse, med namnet Kungsskogens Fastighetsförening hade bildats under 1964, för att ta till vara fastighetsägarnas intresse gentemot HSB och 1965 bildades Kungsskogens Fritidsby Ekonomiska Förening, som en permanent förening. Samtliga fastighetsägare var medlemmar, dels för att kunna driva kvarstående ärenden med tyngd gentemot HSB:s utfästelser och andra institutioner.

Vattenfrågan

Redan i samband med bildandet av Kungsskogen Fritidsby Ekonomiska Förening och framåt, diskuterades eventuell utbyggnad av vatten och avlopp till permanent anslutning med dåvarande Kolmårdens kommun, men så blev inte fallet. Senare var intresset från Norrköpings kommun obefintligt. Först när avloppsledningsnät drogs från Kolmården in till Åby och vidare in mot Norrköping, blev det aktuellt igen.

En garvad fackföreningspamp, Rinaldo Tjärnlund, flyttade in i en av fastigheterna på området. Han hade stora luftvägsproblem och ville bosätta sig året runt i Kolmården. Han satte igång förhandlingar med Norrköpings kommun, vilka gick trögt, bl a hade inte Norrköpings kommun för avsikt att göra något inom överskådlig tid. Rinaldo var den pådrivande kraften och ärendet gick via länsstyrelsen vidare till bostadsdepartementet innan det blev klart att starta utbyggnaden. Till projektet blev det även klart med AMS-pengar. I mitten av februari 1977 beslutade AMS i Stockholm att anläggningen skulle få ett bidrag med 33% eller ca 345.000 kr av totalkostnaden 1.046.000 kr. Motiveringen var att man skulle få sysselsättning för 11 personer i två månader och ytterligare några färre under ytterligare någon tid.

För att det hela skulle vara genomförbart, så fick varje fastighetsägare vara tvungen att ansluta sig och stå för sin andel av kostnaderna för projektet. Det innebar att vi tillsammans ägde och var tvungna att förvalta anläggningen. Indragningen av vatten- och avloppsnätet, vilket är anslutet till kommunalt vatten och avlopp, slutfördes under oktober 1977. Vattenledningsnätet består av två av varandra oberoende system, men avloppsnätet är gemensamt för alla. Enskilda fastighetsägares anslutning till nätet skedde efterhand under både 1977 och 1978. Fortfarande finns endast en fastighetsägare kvar, som inte är ansluten, men som betalat grundpriset. Anslutningsavgiften är indexreglerad enligt ett tidigt beslut.

Varje fastighet svarar själva för all VA-utrustning från tomtgräns in i fastigheten. Det inkluderar såväl ledningssystem som vattenmätare och övrig utrustning.

Nya styrelser

Kommunen, som då var ägare och ansvarig för VA – nätet i Kolmården, ville inte  ta ansvaret för privata anläggningar utanför sitt dåvarande område, även om en anslutning till det kommunala nätet godkänts. För att kunna driva VA-frågan, då det stod klart att fastigheterna själva skulle vara ägare till anläggningen, blev det en gemensamhetsanläggning med många fastighetsägare involverade. Normalt förvaltas en gemensamhetsanläggning av en samfällighetsförening. Enligt lagen om fastighetsbildning och förvaltning av gemensamhetsanläggning innebär det en för framtiden bestående samverkan mellan flera fastigheter när det gäller deras gemensamma behov. Av dessa krav och behov bildades därför Kungsskogens Samfällighetsförening.

Kungsskogens fritidsby ekonomiska förening ombildades i samband med att Samfälligheten bildades till Kungsskogens Fastighetsägare Ekonomiska Förening och av olika skäl finns den fortfarande kvar. Under år 2003, efter många års diskussioner, lades föreningen på is, alla innestående medel överfördes till samfälligheten. Genom att inte använda oss av Ek. Föreningen under en 10-års period så kommer den att avregistreras hos Patent och Registreringsverket (PRV) utan kostnader och administrativt besvär.

Omvandling av fritidshus-verksamheten

Efter det att vatten och avlopp installerats såldes många fastigheter. En del byggdes om, andra revs och nya hus uppfördes, men karaktären på området behölls och det hoppas vi kan fortsätta med inslag av natur och naturtomter.

I dag är endast 4 fastigheter fortfarande bebyggda med hus för fritidsverksamhet.

Drift och underhåll

När fler fastigheter blev bebodda året om uppstod problem med vatten- försörjningen främst på avsnittet omfattande Järpvägen mot Vråkvägen och Orrvägen. 1985 installerades därför en tryckförstärkningspump på det nätet, vilket avsevärt förbättrade vattenförsörjningen där. 2003 byttes pumpen ut då delar rostat sönder i mätarbrunnen.

Kungsskogen ligger som område högt, samtidigt som det ligger långt från vattentornet. Det har gjort att det alltid varit ganska måttligt tryck i vattenledningarna. Vattentrycket har diskuterats många gånger med både Kommunen och Sydkraft, men inte resulterat i några synbara resultat, beroende på att ingen varit intresserad eller velat betala eventuella kostnader.  

Eftersom området är ganska kuperat finns inom området 4 st avloppspumpar som skall pumpa över våra avlopp till ordinarie stamnät och det har inte alltid varit problemfritt. Från gång till annan har vi måst rensa och rengöra pumparna, bl.a. då fastighetsägarna varit oförsiktiga med att slänga föremål i toaletter och avlopp som inte anläggningen klarar, men även andra störningar har förekommit.

Försäkringar

Anläggningarna är dels försäkrade, men även ett sparkapital har avsatts i samband med bildandet av samfälligheten i form av bankmedel och en underhållsfond. Dessa är speciellt avsatta för att kunna göra större reparationer eller åtgärda haveri, vilka kan inträffa en dag och kan kosta stora pengar.

Övrigt

De första åren i Kungsskogens historia brukade på Valborgsmässoaftonen anordnas en majbrasa i sluttningen ner mot grustaget. Men då det blev året runt boende på området, besvärades de av rök samt att torka i markerna gjorde att brandförsvaret avrådde från eldning, vilket tillsammans gjorde att verksamheten helt har upphört. Även uppvuxen skog i slänten har gjort det omöjligt att fortsätta. 

Till att börja med fick vi inte vägarna plogade vintertid och belysning av vägarna blev det först när det var en större andel av fastigheterna bebodda året om.

En genväg i form av en stig ner till stranden finns och har rensats upp och har förbättrats under åren.

I samband med årsstämman 2003 beslutades att samfälligheten skulle utöver skötsel av vatten- och avloppsnätet även bevaka och utöva andra angelägenheter, som har gemensamt intresse för medlemmarna. Detta fanns med i stadgarna för Ekonomiska Föreningen, varför det var viktigt ta beslut om att samfälligheten skulle ombesörja det i fortsättningen.

Det innebär att idag så är det samfälligheten som ansvarar för, och förvaltar, både vårt VA-system samt vår fina strandanläggning.

År 2004 firade föreningen 40 år och då anordnade styrelsen en 40-års fest. År 2014 firade föreningen 50 år och ett 50-års jubileum ägde rum på Villa Solliden lördag den 24 maj.

Medlemmars medverkan och påverkan

Varje år har vi ett årsmöte, då händelser och kostnader presenteras och då synpunkter av olika slag kan framföras mot hur bl a styrelsen sköter sina uppgifter. Även önskemål om förbättringar och förändringar är alltid välkomna direkt till styrelsen eller som motion till årsmötet.
Årsmötet hålles, enligt de nya stadgarna, under mars månad. Tidigare hade föreningen brutet räkenskapsår som slutade den sista mars och då hölls stämman i juni månad. För att förenkla den ekonomiska redovisningen tog föreningen beslut år 2012 om att ändra räkenskapsåret till kalenderår och därmed flyttades också tidpunkten för årsstämman.

Årsmötet brukar även avslutas under trevliga former där föreningen bjuder medlemmarna på någon form av förtäring.

Varje år har vi även en sommar-kickoff samt en kräftskiva i form av knytkalas där alla tar med sig vad man vill äta och dricka och där vi umgås under trevliga former.

Kostnader 2018

Vatten:

  • Rörlig avgift       21 kr/m3 förbrukat vatten
  • Fast avgift          1 000 kr/fastighet och år.

Avläsning görs av fastighetsägaren själv på uppmaning av kassören. Den fasta avgiften är för två mätare mot det kommunala vattennätet och därför kan vi hålla lägre avgift än vad en normal villaanslutning kostar.

Förutom avgifterna för vatten och avlopp, så tar vi ut en medlemsavgift, för att sköta administration, service och underhåll av våra anläggningar.

Medlemsavgift:

  • 900 kr/fastighet och år

Badhytt:

  • Hyra för badhytt är 300 kr/år. Badhytterna hyres ut separat och har inget samband med fastigheterna. Kö till badhytterna och uthyrning av dessa hanteras av badhuskommittén.

Vägföreningen:

Alla fastighetsägare är automatiskt medlem i Kolmårdens Vägförening, som debiterar årsavgift separat. Nuvarande årsavgift (2018) är 1 300 kr.

Avflyttning:

Vid avflyttning från Kungsskogen skall styrelsen meddelas och den nya fastighetsägaren registreras. Säljaren är skyldig att överlämna alla handlingar samt information om Kungsskogens Samfällighetsföreningen till köparen. Nyckel till strandanläggning är också säljaren ansvarig att överlämna till köparen.