Inbjudan årsstämma 2019

Kungsskogens Samfällighetsförening kallar till

Årsstämma 2019

Plats: Kungsskogens strandanläggning
(Råssla Hembygdsgård vid regn)

Datum: lördag 25 maj

Tid: 16.00

Dagordning för årsmötet hittar ni nedan.

Styrelsens förvaltningsberättelse, balans- och resultatrapport för 2018 samt budget för 2019 hittar ni  på nedanstående länkar.

Alla medlemmar som anmält sin e-postadress till styrelsen kommer att få kallelsen i sin helhet med ovanstående bilagor på e-post.

Om ni inte har möjlighet att hämta detta från hemsidan kontakta Styrelsen.

Frågor som önskas behandlas på årsstämman skall skickas till styrelsen senast en vecka innan.

Efter årsstämman bjuds det på förtäring och fest enligt våra trevliga traditioner.

Välkomna!

Styrelsen

Om du inte kan närvara och vill vara med och besluta i någon fråga, glöm ej att lämna fullmakt till grannen som skall närvara. DS.

Dagordning vid årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening
Lördagen den 25 maj 2019 kl. 16.00.

 1. Stämman öppnas och dagordningen fastställs.
 2. Val av ordförande för stämman
  Val av sekreterare och två justeringsmän
 3. Upprop av närvarande fastighetsägare.
 4. Fråga om kallelse skett i behörig ordning, skriftligt minst 14 dagar före stämman.
 5. Styrelsens förvaltningsberättelse
 6. Fastställande av balans och resultaträkning
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av årsavgift till föreningen och för badhytt.
 10. Fastställande av arvoden.
 11. Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår.
 12. Val av ordförande i föreningen för ett år.
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 14. Val av revisorer och suppleanter.
 15. Val av badhuskommitté.
 16. Val av VA-chef
 17. Val av valberedning
 18. Strandanläggningen
 19. Inkomna motioner
 20. Information om drift och förvaltning av vårt VA-system
 21. Publicering av stämmoprotokollet
 22. Övrigt
 23. Avslutning