Inbjudan till årsstämma 2021

Årsstämma 2021

Kungsskogens Samfällighet kallar till
årsstämma lördagen den 12 juni 2021 klockan 11:00

Plats:

Serveringsberget i Sandviken, dansbanan under tak. Där är väderskyddat och corona-säkert.
Föreningen bjuder på kaffe och bulle.

Dokument inför årsstämman:
Dagordning:
 1. Stämman öppnas och dagordningen fastställs.
 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare och två justeringsmän
 3. Upprop av närvarande fastighetsägare.
 4. Fråga om kallelse skett i behörig ordning, skriftligt minst 14 dagar före stämman.
 5. Styrelsens förvaltningsberättelse
 6. Fastställande av balans och resultaträkning
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av årsavgift till föreningen och för badhytt.
 10. Fastställande av arvoden.
 11. Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår.
 12. Val av ordförande i föreningen för ett år.
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 14. Val av revisorer och suppleanter.
 15. Val av badhuskommitté.
 16. Val av VA-chef
 17. Val av valberedning
 18. Strandanläggningen
 19. Inkomna motioner
 20. Information om drift och förvaltning av vårt VA-system
 21. Publicering av stämmoprotokollet
 22. Övrigt
 23. Avslutning

Välkomna!

Kungsskogens samfällighetsförening

PS. Om du inte kan närvara och vill vara med och besluta i någon
fråga, lämna då fullmakt till den granne som skall
representera dig. DS.